Atgriešana un garantijas remonts

icon
Vēlos izmantot garantijas servisu - precei lietošanas laikā radies defekts vai tā saņemta bojāta
Vispārējie noteikumi
arrow
1. SIA “PIGU Latvia”, (turpmāk Pārdevējs) juridiskā adrese: Maskavas iela 257, Rīga, LV-1019, Latvija, veikalos iegādātajai precei (turpmāk- Prece) tiek nodrošināta likumā paredzētā preces atbilstība līguma noteikumiem (turpmāk tekstā – Garantija):

 • Ja preci iegādājas Patērētājs (fiziska persona, kura iegādājas preci nolūkam, kas nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tad Garantija ir spēkā 24 mēnešus (divus gadus) no Preces piegādes datuma saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.
 • Ja Preci iegādājas Juridiska persona (persona, kura iegādājas preci nolūkam, kas ir saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību) vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību un Preci pērk ar mērķi lietot to saimnieciskajā darbībā, un Precei nav aizlieguma to izmantot saimnieciskai vai profesionālai darbībai, tad Pārdevējs nosaka 12 mēnešus Garantiju no Preces piegādes datuma. Šis noteikums nesamazina Ražotāja noteikto garantijas termiņu Juridiskām personām, kuru pēc 12 mēnešiem nodrošina Ražotāja vai izplatītāja autorizētais servisa centrs (turpmāk- Serviss).


2. Patērētāja subjektīvais viedoklis par preci, tās īpašībām vai izpildījumu (patika, nepatika) nevar kalpot par pamatu, lai uzskatītu, ka prece neatbilst līguma noteikumiem. Piemēram, nepatīk smaržu aromāts, vilnas džemperis kož, prece izskatījās savādāk, nekā datora ekrāna, utml.

3. Precei var tikt noteikta ražotāja garantija, kas var būt garāka nekā norādīts šajos noteikumos. Izmantojot ražotāja nodrošināto garantiju, jāievēro šie garantijas noteikumi, kā arī ražotāja definētie garantijas spēkā esamības un izmantošanas nosacījumi.

Kad Garantija ir spēkā?
arrow
4. Jebkura Garantija ir spēkā tikai tad, ja Pircējs var uzrādīt darījuma apliecinošu dokumentu (čeku vai pavadzīmi), un Pircējs Preci ir lietojis ievērojot Preces lietošanas instrukciju un rīkojies atbilstoši Garantijas noteikumiem.

5. Precēm, kurām Preces lietošanas instrukcijā vai citā pievienotajā dokumentā norādīts, ka Preces uzstādīšanu jāveic profesionālim, Garantija ir spēkā, ja Pircējs var uzrādīt dokumentus, kas apliecina šādas Preces uzstādīšanu ar licencēta servisa vai kvalificēta speciālista starpniecību.

6. Patērētājs var pieteikt prasījumu par līgumam neatbilstošu preci, iesniedzot prasījuma pieteikumu Pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces neatbilstību līguma noteikumiem.

7. Juridiska persona vai saimnieciskās darbības veicējs, var pieteikt garantijas prasījumu 4 nedēļu laikā no dienas, kad atklājis Preces defektu vai bojājumu.

 

Kad Garantija nav spēkā?
arrow
8. Garantija nav attiecināma uz Preces komplektā ietilpstošajiem aksesuāriem (akumulatoriem, baterijām, savienojošiem vadiem, putekļu sūcēju maisiem un birstītēm, spuldzītēm, drošinātājiem, filtriem, eļļām un smērvielām, un citiem komplektējošiem elementiem), kam ekspluatācijas procesā rodas dabīgais nolietojums vai kuru periodiska nomaiņa paredzēta lietošanas noteikumos vai ir saprātīgi sagaidāma, ņemot vērā preču parasto funkcionalitāti (piemēram, putekļu sūcēju maisu nomaiņa, pļaušanas asmeņu vai auklas nomaiņa).

9. Garantija nav attiecināma gadījumos, kad Preces bojājums vai defekts radies šādu iemeslu dēļ:

 • Prece ir izmantota citiem mērķiem, nekā paredzējis ražotājs;
 • Beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz Preces iepakojuma vai Precei pievienotas etiķetes;
 • Iestājies dabīgais nolietojums (piemēram, bateriju resurss, akumulatori, riepu nodilums, apavu, cimdu un citu apģērbu nolietojums, filtru nolietojums, utml.);
 • Neatbilstību rašanās iemesls ir neatbilstoša iestrāde, montāža vai uzstādīšana;
 • Neatbilstību rašanās iemesls ir neatbilstoša Preces sagatavošana darbam vai ekspluatācija (tai skaitā mehāniski bojājumi), neievērojot Preces Ražotāja norādes Preces instrukcijā vai Preces aprakstā;
 • Bojājumi no kritieniem, ja vien Preces Ražotājs nav tieši norādījis, ka Prece ir droša pret kritieniem;
 • Veikts nesankcionēts remonts (piemēram, atvērts korpuss, izjauktas Preces detaļas, mehānismi u.tml.), ko Preces ikdienas ekspluatācijā nav paredzēts veikt, un to veikusi persona, kas nav Servisa pārstāvis;
 • Tiek konstatēts, ka bojāta Preces ražotāja garantijas plombe vai sērijas numurs;
 • Izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli (kārtridži, toneri u.c.), ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto Preci, un ja tas būs izraisījis šīs preces bojājumus;
 • Izmantota pirātiska vai neatbilstoša programmatūra (datortehnikā vai mobilajā telefonā);
 • Nav veikta regulārā servisa apkope (precēm, kam tāda ir nepieciešama);
 • Nav veikta savlaicīga nolietoto elementu nomaiņa, kas izraisījusi turpmākus Preces bojājumus;
 • Prece bijusi pakļauta instrukcijā neparedzētai apkārtējās vides ietekmei (neatbilstoša temperatūra, mitrums, dabas stihijas - zibens, ugunsgrēks, plūdi u.c., un svešu priekšmetu - šķidrumu, kukaiņu u.c. objektu, nokļūšanai tās detaļās);
 • Prece tika izmantota saimnieciskai vai profesionālai darbībai, bet šāda Preces lietošana nav norādīta Preces instrukcijā vai Preces aprakstā;
 • Prece tika lietota jau pēc defekta vai bojājuma konstatēšanas un šādas Preces lietošana izraisījusi turpmākus defektus vai bojājumus;
 • Prece ir jebkādā veidā pārveidota (piemēram, apģērbs ir pāršūts, pārkrāsotas mēbeles, pārvilkts mēbeļu audums u.c. jebkādi pārveidojumi)

10. Gadījumos, kad Prece ir uzstādīta, iebūvēta, ieklāta, un, nesaskaņojot ar Pārdevēju vai Servisa pārstāvi, tiek demontēta pirms diagnostikas, un Preces defekta iemeslu nav iespējams noteikt, tad Pārdevējs pieņem, ka defekta rašanās iemesls ir Preces nepareiza uzstādīšana, iebūvēšana, ieklāšana vai lietošana un Garantija tiek atteikta.

11. Gadījumos, kad diagnostikas veikšanas rezultātā tiek konstatēts, ka uz Preces defektiem nav attiecināma Garantija, Serviss var pieprasīt Pircējam segt diagnostikas izdevumus saskaņā ar Servisa cenu lapu.

Preces nogādāšanas kārtība neatbilstības izvērtēšanai
arrow
12. Preces atbilstība līgumam izvērtēšana, Preces diagnostika un remonts tiek nodrošināts ar Servisa starpniecību Latvijā un ārpus tās. Ja Serviss atrodas ārpus Latvijas, Pārdevējs nodrošina Preces nosūtīšanu no veikala uz Servisu un atpakaļ.

13. Preces pieņemšanas punkti, uz kuriem Pircējam jānogādā Preci:

 • Serviss, ja tas atrodas Latvijas teritorijā;
 • 220.lv veikalā Maskavas ielā 257, Rīga (T/C "Akropole" 2. stāvā), ja Preces svars nepārsniedz 15 kg;
 • 220.lv veikalā Daugavgrīvas ielā 114, Rīga;
 • 220.lv veikalā Siena iela 4, Liepājā;
 • 220.lv veikalā Cietokšņa iela 60, Daugavpils (T/C "Ditton" 2. stāvā)

14. Ja Prece ir lielgabarīta vai smagāka par 10 kg, bet vieglāka par 20 kg, Preces nogādāšanu Servisā vai pie Pārdevēja var veikt ar Latvijas pasta starpniecību – Pircējs par Pārdevēja līdzekļiem.

15. Ja Prece ir lielgabarīta vai smagāka par 20 kg, Preces nogādāšanu Servisā vai pie Pārdevēja veic vienojoties ar Pārdevēju – Pircējs par Pārdevēja līdzekļiem.

16. Ja Preci objektīvu iemeslu dēļ (Prece ir uzstādīta, iebūvēta, ieklāta u.tml.) nav iespējams nogādāt uz kādu no Pārdevēja veikaliem vai Servisu, tad Puses pārrunu ceļā vienojas par diagnostikas veikšanas kārtību.

Preces pieņemšana/nodošana Servisā vai veikalā
arrow
17. Preces bojājumā gadījumā, rekomendējam Preci nogādāt pa tiešo uz Servisu, jo tādējādi ievērojami samazinās bojājuma izvērtēšanas un remonta laiks;

18. Pirms datortehnikas vai mobilo telefonu nodošanas Servisā vai Pārdevējam, parūpējieties par tajā esošo datu saglabāšanu, izveidojot rezerves kopiju, jo diagnostikas vai remonta laikā dati var tikt neatgriezeniski zaudēti;

19. Iekārtās, kas tiek nodotas Pārdevējam vai Servisā, nedrīkst atrasties Pircēja vai citu personu personas dati, SIM kartes vai atmiņas kartes. Pārdevējs neatbild un nesedz izdevumus par informāciju, kas atrodas nodotajās iekārtās, atgūšanu un atjaunošanu, kā arī nenodrošina un negarantē fizisko personu datu aizsardzību;

20. Nododot Preci Pārdevējam vai Servisā, precei jābūt:

 • Tīrai (piemēram, zāles pļāvējam jābūt iztīrītam no zāles atliekām), lai servisa meistars bez papildus darba varētu veikt Preces diagnostiku. Pretējā gadījumā Serviss var piestādīt Pircējam rēķinu par Preces tīrīšanu saskaņā ar viņu cenu lapu;
 • Pilnā komplektācijā, kas ir neatņemama sastāvdaļa Preces neatbilstības izvērēšanai. Preces nepilnīga komplektācija var kalpot par iemeslu Preces pieņemšanas atteikumam;
 • Iepakotai, kas ļauj preci droši transportēt uz Servisu, samazinot vizuāla un mehāniska bojājuma iespējas.

21. Nododot Preci Pārdevējam, tiek aizpildīts un abpusēji parakstīts Preces pieņemšanas/nodošanas akts, kurā tiek norādīta infomācija par preci, tās komplektāciju un vizuālo stāvokli tās nodošanas brīdī, kā arī precīzi aprakstīts preces defekts un/vai tā izpausmes.

Neatbilstības novēršanas termiņi un nosacījumi
arrow
22. Pārdevējs apņemas novērst Preces neatbilstību vai sniegt citu risinājumu pēc iespējas ātrāk, bet ne ilgāk kā 30 dienās, ja Serviss atrodas Latvijā vai 45 dienās, ja Garantija tiek apkalpota Servisā ārpus Latvijas.

23. Ja Serviss Precei konstatē ražošanas neatbilstības, tās tiek novērstas (Prece tiek saremontēta) bez atlīdzības.

24. Ja Precei nav iespējams novērst neatbilstības, vai tas nav samērīgi, Pircējam ir tiesības prasīt Preci apmainīt pret tādu pašu preci vai citu preci no Pārdevēja veikalos pieejamā preču sortimenta, piemaksājot cenas starpību, ja tāda izveidojas.

25. Ja Pircējs izvēlējies Preces maiņu, jaunās Preces Garantija ir spēkā no vecās Preces piegādes dienas, to pagarinot par laiku, kas vienāds ar dienu skaitu, kad Pārdevējs pieņēmis Preci no Pircēja līdz dienai, kad Pārdevējs ir nosūtījis paziņojumu Pircējam par Preces saņemšanu.

26. Gadījumā, ja nav iespējams novērst Preces neatbilstības līguma noteikumiem, un Pircējs neizvēlas preču maiņu, tad Pircējs ir tiesīgs pieprasīt atmaksāt par Preci samaksāto naudas summu. Šajā gadījumā Pārdevējs, aprēķinot atmaksājamo naudas summu, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28. panta piekto daļu, var ņemt vērā Preces nolietojumu vai labumu, ko Pircējs guvis, lietojot Preci.

27. Pircējam ir pienākums paņemt Preci no Pārdevēja 14 (četrpadsmit) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs ir saņēmis Preces saņemšanas paziņojumu. No 15. (piecpadsmitās) dienas Pārdevējs ir tiesīgs aprēķināt Preces uzglabāšanas maksu 1 (vienu) EUR par katru uzglabāšanas dienu. Pārdevējs un Pircējs var vienoties par citu, noteiktu Preces izņemšanas dienu, tad maksa par uzglabāšanu no 15. līdz noteiktajai dienai netiek aprēķināta.

28. Pēc 3 mēnešiem no skaitot no dienas, kad Pircējs saņēmis Preces saņemšanas paziņojumu, Pārdevējs pārņem Preci savā īpašumā un utlizē to. Preces utilizēšanas izmaksas, ja tādas rodas, jāsedz Pircējam pēc Pārdevēja pieprasījuma.

Noderīga informācija klientiem
arrow
29. Ja Precei ir paredzēta ražotāja instrukcija, lūdzam vienmēr iepazīties ar to pirms preces lietošanas. Jā Pircējs nav saņēmis lietošanas instrukciju kopā ar Preci vai e-pastā, nekavējoties informējiet Pārdevēju telefoniski vai e-pastā.

30. Iegādātās preces jālieto atbilstoši to paredzētajam mērķim, ievērojot lietošanas instrukcijā noteiktās lietošanas un kopšanas prasības. Preces pārmērīga vai intensīva lietošana var paātrināt Preces nolietošanos.

31. Lai Prece saglabātu savas labās īpašības:

 • Prece jālieto saudzīgi, tam paredzētajam mērķim un apstākļos, kādos Preces lietošanu paredzējis ražotājs (piemēram, mājsaimniecībai paredzētas preces parasti nav paredzētas lietošanai profesionālām vajadzībām vai intensīvos apstākļos);
 • Pircējam jānodrošina atbilstoša preces kopšana un tīrīšana;
 • Ņemot vērā preces funkcionalitāti, Pircējam jānodrošina savlaicīga, ražotāja norādījumiem atbilstoša nolietoto detaļu, elementu vai piederumu nomaiņa pret derīgiem, ja tas nepieciešams (piem., putekļu maisi putekļu sūcējiem, asmeņi zāles pļāvējiem, ķēdes elektriskajiem vai benzīna ķēdes zāģiem, utml.);
 • Ja Precei ir paredzēta montāža pašu spēkiem, to jāveic izmantot tikai ražotāja nodrošinātos preces komponentus, stiprinājumus un ražotāja norādītos instrumentus.

32. Saņemot Preci, vienmēr pārliecinaties vai nav bojāts Preces primārais vai transporta iepakojums. Ja ir manāmas iepakojuma bojājuma pazīmes, Jums ir tiesības nekavējoties atvērt sūtījumu un veikt Preces pārbaudi.

33. Ja pārbaudes laikā konstatējiet, ka ir Prece cietusi, Jums ir tiesības Preci nepieņemt un atgriezt to Pārdevējam. Šādos gadījumos noteikti sazinieties ar Pārdevēju un informējiet par radušos situāciju.

34. Preces pavadzīme un Servisu saraksts Jums tiek nosūtīts e-pastā, ja to esat norādījis savā profilā pārdevēja platformā. Citos gadījumos šos dokumentus var saņemt pēc pieprasījuma;

35. Jautājumu gadījumā lūdzu vērties Pārdevēja Klientu apkalpošanas centrā, zvanot uz +371 25 220 220 vai rakstot uz palidziba@220.lv

Vai ir iespējams apdrošināt pirkumu/pagarināt garantiju?
arrow
36. Gan iepērkoties internetā, gan veikalos, Jums ir iespēja iegādāties preču negadījumu apdrošināšanu vai pagarināt garantijas periodu līdz 5 gadiem. Jūs varat izlasīt “Warranty Expert” garantijas pagarinājumu un pirkuma apdrošināšanas noteikumus šeit

Kādas ir atšķirības starp ražotāja garantiju fiziskām un juridiskām personām?
arrow
37. Uz noteiktām precēm attiecas ražotāja garantija, kuras termiņi un citi nosacījumi ir norādīti preces aprakstā un sīkāk norādīti garantijas talonā. Ražotāja garantija ir spēkā 24 mēneši fiziskām personām un 12 mēneši juridiskām personām. "Asus", "Dell" un "Acer" datoriem un monitoriem 24 mēnešu ražotāja garantija ir spēkā gan fiziskām, gan juridiskām personām.