Noteikumi 220.lv satura lietotājiem

Laipni lūdzam! 220.lv vienmēr priecājas par Jūsu izteikto viedokli un augsti novērtē Jūsu atstātās atsauksmes un komentārus. Lai interneta veikalā 220.lv varētu izplatīt jebkuru saturu, lūdzam, izlasīt un ievērot šos lietotāju noteikumus. Ja nepiekrītat lietotāju satura politikai, Jūs nevarēsiet ievietot saturu 220.lv mājas lapā. 

  • Publicētajiem pārskatiem, jautājumiem, atbildēm un komentāriem jābūt attiecinātiem uz konkrētajām precēm, pakalpojumiem vai vietnes 220.lv specifisku funkcionalitāti. 
  • Nepublicējiet saturu, kas varētu radīt vai saturēt norādes par noziedzīgu nodarījumu.
  • Nepublicējiet saturu, kas ir aizskarošs, apmelojošs, draudošs, rosina uz nekārtībām vai vardarbību. Piemēram, nepublicējiet nepatiesus datus, neizmantojiet valodu, kas ir pretrunā ar noteiktajām sociālajām normām un neveicina naidu vai neiecietību. Nepublicējiet saturu, kas balstīts uz rasi, tautību, dzimumu, reliģiju, seksuālo orientāciju, vecumu, invaliditāti, izcelsmi, sociālo statusu, pārliecību, attieksmi par politiskajām partijām vai organizācijām un neveiciniet vardarbību pret kādu personu vai personu grupu.
  • Nepublicējiet saturu, kas ir neķītrs, pornogrāfisks, attēlo kailumu vai seksuāla rakstura attēlus.
  • Nepublicējiet saturu, kas pārkāpj vai var būt pretrunā ar trešo personu personisko mantu un īpašumtiesībām. Piemēram, nepublicējiet trešo pušu fotogrāfijas vai citu intelektuālā īpašuma informāciju.
  • Nepublicējiet saturu, kas pārkāpj citu privātumu, un var izpaust personas privātos datus, tai skaitā, bet ne tikai, tālruņa numurus, e-pasta adreses, pasta adreses vai citu personīgu informāciju.
  • Nepublicējiet reklāmas saturu vai saturu ar saitēm uz trešo personu vietnēm. Tāpat ir aizliegts reklamēt vai pieprasīt patērētājam pirkt vai pārdot Jūsu preces vai pakalpojumus.
  • Nepublicējiet saturu, kas veicina vai atbalsta bīstamu un neatbilstošu produktu lietošanu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jebkuras atbildes vai komentāri, kas sniegti  220.lv, pirms publikācijas mājas lapā, tiks pārskatīti lapas redaktorā un tiks apstiprināti vai noraidīti, ja tie neatbildīs šiem 220.lv satura lietotāju noteikumiem. Apstiprinātās atbildes, atsauksmes vai komentāri paliks nemainīgi un tiks publicēti.

Klientu atsauksmes tiek izmantotas, ja produkti ir sarindoti pēc visaugstākā vērtējuma. Šajā gadījumā sākumā tiks parādītas preces, par kurām ir saņemtas vislabākās atsauksmes un visaugstākie vērtējumi.

Lietotājs, kurš ir ievietojis atsauksmes, atbildes, komentārus vai cita veida informāciju 220.lv, vienmēr ir uzskatāms par šādas informācijas īpašnieku un ir pilnībā atbildīgs par šādu datu pareizību un likumīgu izmantošanu. 220.lv neuzņemas atbildību par to, ka lietotāja ievietotais saturs var būt pretrunā ar trešo personu tiesībām vai likumīgajām interesēm.

Informējam, ka 220.lv lietotāju atsauksmes un vērtējumi pēc to publicēšanas tiks attēloti arī citās e-platformās, kas pieder mūsu uzņēmumu grupai. Šīs atsauksmes tiks tulkotas, izmantojot automātiskās tulkošanas rīku.

Iesniedzot komentāru, atsauksmes, ziņojumus, idejas, ieteikumus vai citu saturu, lietotājs apstiprina, ka piešķir tiesības (neekskluzīvu licenci, ja licence ir nepieciešama publicētā satura izmantošanai) 220.lv, lai publicētu, koriģētu, kopētu, reproducētu vai citādi veidotu lietotāja sniegto saturu.